Karthaken, ett oberoende förlag

Gestaltning av äldre tiders Gotland

Karthakens köp- och avtalsvillkor


Dessa villkor (”Avtalsvillkoren”) gäller för köp hos Karthaken AB 570624-0230 (nedan kallad Karthaken).  ->Karthaken
Postadress: Karthaken c/o Lars G Norén, Björnsonsgatan  56, 168 43 Bromma.

Tel: 070 590 74 36

E-postadress: info@karthaken.se

Allmänt

Karthaken säljer fysiska böcker via Internet till dess kunder (”Kund”) i Sverige, Finland och i Portugal. Kund kan vara antingen privatperson över arton (18) år (”Privatkund”) eller företag, organisationer och offentliga institutioner (gemensamt ”Företagskund”). Karthaken Försäljning sker bland annat via webbplatsen www.karthaken.se. Karthaken ansvarar inte för andra ehandelsaktörers (t.ex. Bokus.se eller Adlibris.se) försäljning eller distribution av Karthakens boktitlar.

Genom att slutföra en beställning i karthaken.se accepterar Kund Avtalsvillkoren.

Karthaken reserverar sig för eventuella fel i artikelinformation eller i övrigt på Webbplatsen.

Priser och avgifter

Gällande produktpris inklusive moms är det pris som vid beställningen framgår på Webbplatsen. Karthaken förbehåller sig rätten att ändra produktpriser utan föregående avisering.

Fraktavgifter vid leverans inom Sverige

Aktuella avgifter framgår av Webbplatsen.

Fraktavgifter vid leveranser utanför Sverige

Vid leveranser utomlands tillkommer en fraktavgift baserad på Karthaken kostnad för leveransen samt, i förekommande fall, införsel- och tullavgifter. Denna kostnad tas ut per fysisk leverans och inte per order.

Beställning

Beställning kan endast göras på Webbplatsen eller, såvida inte särskild överenskommelse ingåtts före beställningen.

Bindande avtal uppkommer först när Karthaken per e-post bekräftat beställningen. Karthaken reserverar sig för slutförsäljning av beställd produkt.

Kund har rätt att före Karthaken expediering av ordern per e-post avbeställa hela eller viss del av sin beställning. Med expediering menas att Kund erhållit e-post eller SMS om att ordern är skickad eller finns för avhämtning, alternativt om Kund fått en del av sin beställning.

Meddelanden från Karthaken sänds normalt till den e-postadress som Kund angivit vid beställning, undantaget meddelanden i samband med utnyttjande av ångerrätt och i samband med reklamation. Kund förbinder sig att efter gjord beställning bevaka sin e-post.

Beställning hos Karthaken sker via Karthaken kassa (”Kassa”).

Kassa

Privatkund anger epostadress samt

  • Personnummer, eller:
  • namn och adress

Företag anger epostadress och organisationsnummer samt kontaktperson.

Kund ansvarar för att korrekta och fullständiga uppgifter är angivna i Kassa.

Betalning

Karthaken erbjuder enkel och trygg betalning med Payson via betallösningen Payson Checkout. Kund kan välja att slutföra köpet direkt med VISA, MasterCard, Swish och internetbank eller betala i efterhand på faktura eller delbetalning. Läs mer här: www.payson.se

Genom att slutföra köp i kassan godkänner Kund Karthakens avtalsvillkor samt hantering av personuppgifter. Läs mer om hur Payson hanterar personuppgifter här.

Leverans

Leverans av fysiska produkter

Leverans sker normalt med Postnord i s k förpackning med porto till mottagarens brevlåda. Det innebär att leveranser inte är spårbara men att leverans enligt Postnord ska ske inom två arbetsdagar från att den skickats.

Om leveranstiden beräknas bli längre än vad som anges på Webbplatsen ska Karthaken per e-post underrätta Kund, som då har rätt att innan expediering per e-post annullera sin beställning.

Karthaken ansvarar för varorna vid leverans till Kund. Varan anses vara levererad när försändelsen är utdelad i brevlåda.

Kund ansvarar för varorna vid retur till Karthaken. Varan anses levererad då kundreturen är inkommen och registrerad hos Karthaken.

Om Kund inte hämtar ut en försändelse, eller försändelse går i retur på grund av felregistrerade uppgifter, har Karthaken möjlighet att ta ut en avgift, som ersättning för frakt och omkostnader. Vid retur från utlandet har Karthaken rätt att debitera Kund alla fraktkostnader för försändelsen, samt en avgift, som ersättning för hantering och omkostnader.

Ångerrätt

Privatkund har rätt att ångra ett köp utan att ange något skäl, inom fjorton (14) dagar (”Ångerfrist”) från det datum då varan mottagits. Kund som vill åberopa ångerrätt ska meddela Karthaken detta inom Ångerfristen. Kontakt kan ske via info@karthaken.se.

Vid utövande av ångerrätten betalar Kund returfrakt om inte annat anges.

Kund ska återsända varan till Karthaken utan onödigt dröjsmål och i vart fall senast fjorton (14) dagar efter den dag då Kund meddelat Karthaken om beslut att frånträda avtalet. Ångerfristen ska anses ha iakttagits om Kund skickar tillbaka varorna innan denna fjortondagarsperiod löpt ut.

Returadress:

Karthaken c/o Lars Norén

Björnsonsgatan 56

168 43 Bromma

Om Kund utnyttjar Ångerrätt ska Karthaken utan onödigt dröjsmål och senast fjorton (14) dagar från och med den dag då Karthaken underrättades om Kunds beslut att frånträda avtalet återbetala Kunds kostnader för ordern utom leveranskostnader. Karthaken förbehåller sig dock rätten att återbetala tidigast då vi fått tillbaka varan från Kund eller Kund tillsänt Karthaken ett bevis på att varan återsänts.

Om varans kvalitet har påverkats till följd av att Kund har hanterat den mer än vad som är nödvändigt för att undersöka dess egenskaper eller funktioner görs ingen återbetalning.

Reklamation

Om Karthaken har levererat en felaktig eller skadad produkt eller om försändelsen försvunnit under transporten ska Kund reklamera till Karthaken.

Kontakt sker med Karthaken kundservice via e-post: info@Karthaken.se.

Reklamation ska ske inom skälig tid från det att Kund upptäckte eller borde ha upptäckt felet, dock senast tre (3) månader från leveransdagen.

Reklamation ska minst innehålla följande information:

  • ordernummer,
  • fakturanummer, och
  • titel på de produkter som kund vill reklamera.

Retur vid reklamation får ske först när reklamation gjorts och returinstruktioner erhållits från Karthaken. Kund har rätt att returnera felaktig produkt på Karthaken bekostnad förutsatt att Kund följer Karthaken instruktioner. Retur får inte ske mot postförskott eller efterkrav.

Vid godkänd reklamation har Kund rätt att:

  1. kostnadsfritt erhålla en ny, felfri produkt; eller
  2. behålla produkten och få ett överenskommet prisavdrag; eller
  3. häva köpet, varvid produkten returneras och erlagd betalning återfås.

Karthaken följer Allmänna reklamationsnämndens rekommendationer för reklamationer, se arn.se. Postadress: ARN, Box 174, 101 23 Stockholm.

Karthaken följer även svensk lag vid en eventuell tvist. Läs mer på mer på http://www.konsumentverket.se.

Ansvar

Utöver vad som framgår av Avtalsvillkoren och, för Privatkundtvingande konsumentlagstiftning, har Karthaken inget ansvar för fel eller förseningar och ansvarar Karthaken varken för direkt eller indirekt skada.

Karthaken ansvarar inte för innehållet på webbplats till vilken länk finns från Webbplatsen.

Karthaken garanterar inte funktion, tillgänglighet, kvalitet, användbarhet eller säkerhet hos Webbplatsen.

Karthaken ansvarar inte för obehörig åtkomst till eller ändring av sådant Kund erhållit genom Webbplatserna eller för annans eventuellt brottsliga användning av sådant. Karthaken ansvarar inte för andras intrång i tredje mans immateriella rättigheter genom användning av de tjänster som tillhandahålls genom Webbplatserna.

Karthaken ansvarar inte för någon skada, direkt eller indirekt, som uppstått genom användandet av eller oförmågan att använda Webbplatserna. Karthaken ansvar överstiger under inga omständigheter erlagt pris för aktuellt köp.

Ovanstående gäller inte om skada uppstått genom Karthaken uppsåt eller grova oaktsamhet eller om annat följer av tvingande lag.

Personuppgiftsbehandling

Personuppgiftsbehandling sker i enlighet med Dataskyddsförordningen (GDPR).

Karthaken registrerar personuppgifter i samband med att Kund beställer i vår e-handel. Behandling och lagring sker därefter i syfte att kunna uppfylla avtal och för att utveckla våra produkter och erbjudanden. 

En utförlig beskrivning av Karthaken behandling av personuppgifter samt information om rättigheter rörande personuppgiftsbehandling finns här

När Karthaken inte längre har laglig grund för att fortsätta personuppgiftsbehandlingen sker gallring i form av borttag eller anonymisering. 

Genom att acceptera Avtalsvillkoren lämnar Kund sitt godkännande till denna personuppgiftsbehandling.

Cookies

För att handla via Webbplatserna behöver din webbläsare vara inställd för att ta emot cookies. Cookies används för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner på Webbplatserna, t ex varukorgen, repetition av tidigare sökningar och i den tekniska kommunikationen med tredjepartstjänster. Cookien innehåller ingen personlig information. Cookies används även för att lagra opersonlig aggregerad besöksstatistik i Google Analytics, ett analysverktyg Karthaken använder för att förbättra användarupplevelsen på Webbplatserna.

Genom att navigera på Webbplatserna lämnar du ditt samtycke till hanteringen av cookies enligt ovan. Cookien ligger lagrad i din dator tills du själv tar bort den. Om du vill undvika lagring av cookies kan du stänga av funktionen i webbläsaren. Det innebär dock att du t ex inte kan lägga böcker i varukorgen. Övriga delar av Webbplatserna kan besökas även om cookies inte accepteras.

Ändring av Avtalsvillkoren

Dessa villkor gäller tills vidare men Avtalsvillkoren kan ändras av Karthaken. Efter att Kund gjort sin beställning har inte Karthaken rätt att ändra sina villkor för aktuell beställning.

Tvist

Svensk rätt ska tillämpas på samtliga köp hos Karthaken. Tvister ska avgöras i och av svensk allmän domstol. Konsumenter kan även få tvister med anledning av Avtalsvillkoren prövade av Allmänna reklamationsnämnden (ARN), vars rekommendationer Karthaken följer. Beslut från ARN är en rekommendation och inte tvingande. För mer information se www.arn.se.

Vi hänvisar även till EU ODR som tvistlösningsorgan. För mer information https://ec.europa.eu/odr.

Dessa Avtalsvillkor ändrades senast den 2023-12-17

Denna webbplats använder kakor. Genom att använda webbplatsen godkänner du Karthakens använding av kakor.  Lär dig mer